Посредством дискуссий, лекций, семинаров, рабочих групп, творческих мастерских будем стремиться создавать возможность и пополнять знания  для осознанного диалога с окружающим миром , для творчества и здоровья на всех уровнях : физическом, интеллектуальном, эмоциональном и  социальном.

То о чем хотим с вами говорить:

-         диалог как искусство; навыки ведения диалог;

-         альтернативные способы решения конфликтов; Медиация, личность медиатора;

-         юридические аспекты медиации; стереотипы и предубеждения в медиации; защита прав детей;

-          роли каждого в жизни; развитие личности;

-         этическая экономика;

-         7 навыков пути к гармонии;

-         семья; причинно-следственные связи в отношениях;

-         сила понимания и осознанности;

-         тело, сознание и душа - их функционирование;

-         как меняются наши отношения когда становимся осознанными;
Tālākizglītības centrs "Dialoga māksla"

(Izglītības iestādes reģ. Nr. 438082206, IKVD)

2018.gada pirmajā pusgadā  piedāvā

Rīgā

apmeklēt šādas lekcijas un praktiskās nodarbības:

посетить лекции и практические занятия:

 

Par dalību lekcijās tiks izsniegts apliecinājums.

Laiks
Tēma
Saturs

2018.g. 14.februāris
pl. 18.oo- 20.3o

Cena 12 eur
 Klausīšanās un dzirdēšanas dimensija saskarsmē
Важность слушания  и понимания в коммуникации
 • Klausīšanās pozīcijas
 • Klausīšanās līmeņi un traucējošie filtri
 • Apzināta un cieņpilna komunikācija
 • Saskarsmi veidojošie elementi
 • Klausītāja loma un rīcība stresa situācijā

Позиция участника диалога

Уровни и фильтры восприятия информации

Осознанная и уважительная коммуникация

Элементы составляющие коммуникацию

Роль слушателя и его действия в ситуации стресса

2018.g. 21.februāris
pl. 18.oo- 20.3o

Cena 12 eur

Dialogs kā māksla.
Dialoga nozīme komunikācijā.

Диалог как искусство. Роль диалога в коммуникации

 • Pozīciju ietekme uz dialoga saturu
 • Komunikācijas stili
 • Pašvērtējuma, pašcieņas nozīme dialogā

Как позиции партнеров влияют на контекст разговора

Стили коммуникаций

Роль самооценки в диалоге

2018.g. 28.februāris
pl. 18.oo- 20.3o

Cena 12 eur

Konflikta un komunikāciju teorija.

Теория конфликта и коммуникации

 • Konflikta teorija
 • Konflikta risināšanas stratēģijas
 • Apzināta un cieņpilna komunikācija
 • Atšķirību novērtēšana

Теория конфликтов

Стратегии разрешения конфликтов

Осознанная и уважительная коммуникация

Ценность  индивидуальности

2018.g. 7.marts
pl. 18.oo- 20.3o

Cena 12 eur
 Ģimene un skola – sistēma sistēmā
Семья и школа – система в системе
 • Ieskats ģimenes veidošanas pamatprincipos : ģimenes sistēmas veidi un kopīgas telpas izveidošana
 • Izpratne par bērnu un vecāku tiesībām un pienākumiem
 • Izpratne par izglītojamo un pedagogu tiesībām un pienākumiem
 • Izpratne par komunikācijas barjerām un to pārvarēšanu
 • Ieskats divu sistēmu dialogā – ģimene un skola

Взгляд на основные принципы создания семьи

Понимания прав и ответственности родителей и детей

Понимание прав и ответственности учителя и ученика

Барьеры понимания и их преодоление

Взгляд на коммуникацию  двух систем : школа и семья

2018.g. 14.marts
pl. 18.00- 20.30

Cena 12 eur
 Kā atvērties Dialogam ar sevi, ar citu, ar visumu
Как открыться для диалога  с собой, с другим, и обретение гармонии

 • Prasme klausīties un sadzirdēt
 • Prasme runāt, lai sadzirdētu
 • Dialoga veidošanas pamatprincipi
 • Vai cita personība ir resurss vai šķērslis sadarbībai
 • Iekšējo resursu aktualizācijas prasmes

Умение слушать и слышать

Умение говорить чтобы быть услышанным

Основные принципы построения диалога

Личность партнера ресурс или препятствие для сотрудничества

2018.g. 21.marts
pl. 18.00- 20.30

Cena 12 eur
 Profesionālā izaugsme
un individuālā dzīves
ceļa veicināšana
uz E.O. Šarmera
teorijas bāzes

Профессиональный рост и развития индивидуального пути на основе теории Е.О. Шармера
 • Neapgūtās telpas/teritorijas ieraudzīšana;
 • Novatorisku lēmumu profesionālajā darbā un ikdienā pieņemšanas iespējas;
 • Sapratne par meditācijas nozīmi ikdienā

Возможность увидеть неувиденное

Принятия новшеств в работе и повседневности

Значение медитации

2018.g. 11.aprīlis
 pl. 18.00- 20.30

Cena 12 eur
 Emocionālā inteliģence – palīgs profesionālajā darbā.

Эмоциональная интеллигентность- помощник
в профессии  
 • Savu un otra cilvēka emociju atpazīšana;
 • Individualitātes vienojošie aspekti;
 • Prasme efektīvi klausīties;
 • Stresa vadības metodikas;
 • Empātijas un emociju nozīme darba attiecībās

Распознавание эмоций своих  и партнера

Аспекты индивидуальности

Умение эффективно слушать

Методики управления стрессом

Значение эмпатии и эмоций на работе

2018.g. 18.aprīlis
pl. 18.00- 20.30

Cena 12 eur

Bērnu un vecāku tiesības
un pienākumi ceļā
uz savstarpējo cieņu
un sapratniПрава и обязанности детей и родителей на пути уважения и понимания

 • Bērnu un vecāku tiesības un pienākumi saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ;
 • Ģimenes locekļu vajadzības;
 • Komunikācijas barjeras ;
 • Vardarbība ģimenēs, tās cēloņi un sekas; 
 • Garīgi veselas ģimenes veidošanas modeļi;
 • Valsts atbalstošās institūcijas un to funkcijas.

Права и обязанности детей и родителей в Латвийском законодательстве

Нужды членов семьи

Коммуникативные барьеры

Насилие в семье, причины и последствия

Создания духовно здоровой семьи

Функции государственных служб

2018.g. 25.aprīlis
pl. 18.00- 20.30

Cena 12 eur

 Dialogs un veselīgas attiecības, paaudžu sadzīvošana

Диалог и здоровые отношения, взаимопонимание подростков
 • Saprast,- kas runā, ko runā, ko grib pateikt;
 • Sadzirdēt,- kas dzird, ko dzird, ko grib dzirdēt; 
 • Cilvēka izaugsmes posmi;
 • Klausīšanās līmeņi.

Понять – что говориться, кто говорит, что хочется сказать

Услышать – кто слышит, что слышит, что хочется услышать

Этапы взросления человека

Уровни слушанья

2018.gads

I   9.maijs

II 16.maijs

III 23.maijs

IV  6.jūnijs

V 13.jūnijs

VI 20.jūnijs

VII 27.jūnijs

Cena par lekciju
12 eur

Maksājot par visām lekcijām kopā -
75 eur

 

Septiņu lekciju cikls:

Cilvēka kā kopveseluma pieejas izpratne
caur dialogu un komunkāciju


Цикл из 7 лекций:

Холистическое понятия человека
через диалог и коммуникацию 

I    Kas es esmu un kāds es esmu, kāpēc es tāds esmu un ko tagad ar to darīt?

II  Trīs galveno eksistences un četru veselības līmeņu vieta savstarpējā dialogā

III  Dialogs -  fiziskā ķermeņa, piecu sensoro orgānu, prāta un dvēseles kombinācija

IV  Kopveselumu regulējošais diennakts  režīms

V  Emocionālā inteliģence un emocijas - kas ir kas un kā tas ietekmē komunikāciju?

VI  No atkarības uz neatkarību, no neatkarības uz sadarbību - garīgi attīstīta cilvēka prasmes visu līmeņu komunikācijā

VII  Cilvēka lomas - vīrietis/sieviete, māte/tēvs , māsa/brālis, bērns, darba devējs/darba ņēmējs, utt.


I         Кто Я, какой Я, почему такой и что теперь с этим делать?

II       Четыре уровня здоровья

III       Диалог – комбинация человеческого организма, пяти сенсорных органов, ума и души

IV       Режим дня как регулятор системы

V       Эмоциональная интеллигентность

VI       Зависимость -   независимость  - взаимозависимость

VII       Роли человека в жизни другого человека


Uz lekcijām un praktiskajām nodarbībām ir paredzēta iepriekšēja pieteikšanās:

На лекции и практические занятия предполагается предварительная запись :

По телефону:

Zvanot:  26160403 (Lolita Strode)

                29221053 (Viktorija Portere)

 

или  на  е-почту

Rakstot uz e-pastu: ikp@aikp.lv

Дополнительная информация , лекторы

Zvanot:  26160403 (Lolita Strode)

               29221053 (Viktorija Portere)

Rakstot uz e-pastu: ikp@aikp.lv

Papildus informācija, lektori:  http://www.mediacija.aikp.lv/   ,  http://mediacija-dialogs.mozello.lv/ 


Сайт создан с Mozello - самым удобным онлайн конструктором сайтов.

 .